Praca dla Opiekunek Seniorów w Niemczech
Praca dla Opiekunek Seniorów w Niemczech

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW BONVIRO Sp. z o.o.

PPK w Bonviro obsługuje TFI PZU

I. Słownik pojęć 

 • PPK – program Pracowniczych Planów Kapitałowych, tworzony i funkcjonujący na podstawie ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ) (dalej jako „ustawa o PPK”);
 • Instytucja Zarządzająca -towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń zarządzające Funduszem lub Funduszami gromadzącymi środki  PPK;
 • Uczestnik PPK – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której Zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową;
 • Umowa o zarządzanie PPK – umowa, którą Zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK, zawierająca najważniejsze zasady dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK;
 • Umowa o prowadzenie PPK – umowa, którą Zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz Zatrudnionych z instytucją finansową, z którą wcześniej podpisał umowę o zarządzanie. Umowa określa m.in. szczegółowe warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, sposób, w jaki uczestnik PPK będzie mógł deklarować wpłaty dodatkowe oraz składać dyspozycje dotyczące gromadzonych środków;
 • Zatrudniający – Bonviro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach


  II. Katalog osób zatrudnionych objętych PPK

 1. Pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia, z wyjątkiem pracowników młodocianych.
 2. Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia.
 3. Osoby, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.


  III. Cel przystąpienia do PPK

 1. PPK stanowi dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla Zatrudnionych, tworzony przez Zatrudniających i współfinansowany przez Zatrudnionych, Zatrudniających i Skarb Państwa.
 2. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których uczestnik będzie mógł korzystać po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach – opisanych poniżej – również wcześniej.
 3. W ramach PPK utworzone zostaną prywatne, indywidualne rachunki dla uczestników PPK, zasilane przez wpłaty ze strony Zatrudniającego, Zatrudnionego oraz dopłaty ze Skarbu Państwa.
 4. W przypadku wpłat Zatrudniającego i Zatrudnionego ich wysokość określona jest procentowo w stosunku do wysokości wynagrodzenia brutto. Wpłaty ze strony Skarbu Państwa stanowią określone kwoty niezależne od wysokości dochodów Zatrudnionego.
 5. Instytucja zarządzająca, którą wspólnie z Zatrudnionymi wybierze Zatrudniający, będzie inwestować zebrane na rachunkach środki w fundusze inwestycyjne, ograniczające poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – fundusze zdefiniowanej daty.


  IV. Zasady zapisu do PPK

 1. Dla każdej osoby zatrudnionej podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, Zatrudniający zawrze w jej imieniu umowę o prowadzenie PPK oraz utworzy dla niej za pośrednictwem instytucji finansowej imienny rachunek, na którym gromadzone będą oszczędności. Wyboru instytucji finansowej Zatrudniający dokona w porozumieniu.
 2. W stosunku do:
 3. zatrudnionych pomiędzy 18. a 55. rokiem życia zapis do PPK następuje w sposób automatyczny, z możliwością rezygnacji z dokonywania wpłat w każdym momencie.
 4. zatrudnionych pomiędzy 55. a 70 rokiem życia zapis do PPK następuje wyłącznie na wniosek Zatrudnionego.
 5. zatrudnionych, którzy w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyli 70 rok życia nie zawiera się umowy o prowadzenie PPK.
 6. Środki gromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestnika i podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszystkie kwestie formalne związane z prowadzeniem PPK – w tym zawarcie w imieniu Zatrudnionego umowy o prowadzenie PPK – należą do obowiązków Zatrudniającego. Ze strony uczestnika nie będą wymagane żadne czynności. Jedynie osoby, które ukończyły 55. rok życia a nie ukończyły 70 lat, wyrażające chęć przystąpienia do PPK, obowiązane będą do złożenia wniosku do Zatrudniającego o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.


  V. Termin objęcia PPK w Bonviro Sp. z o.o.

 1. Przepisy ustawy o PPK w stosunku do Bonviro Sp. z o.o.. znajdują zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.
 2. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK spoczywa na Zatrudniającym do 23 kwietnia 2021 r.
 3. Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK spoczywa na Zatrudniającym do 10 maja 2021r.


  VI. Źródła gromadzenia środków w PPK

 1. Wpłaty na PPK finansowane będą przez:
 2. Zatrudniającego:
 3. wpłata podstawowa (obligatoryjna) – 1,5% wynagrodzenia brutto.
 4. wpłata dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% wynagrodzenia brutto.
 5. Zatrudnionego:
 6. wpłata podstawowa (obligatoryjna) – 2,0% wynagrodzenia brutto
 7. wpłata dodatkowa (dobrowolna) – do 2,0% wynagrodzenia brutto
 8. Skarb Państwa:
 9. Jednorazowa wpłata powitalna – 250 zł
 10. Dopłata roczna – 240 zł
 11. Wpłaty finansowane przez Zatrudniającego nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 12. Dla Zatrudnionych, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto.


  VII. Korzystanie ze środków zgromadzonych na PPK

 1. Możliwość wypłaty zgromadzonych oszczędności przez uczestnika bez ponoszenia kosztów istnieje w przypadku:
 2. choroby uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny – do 25% oszczędności bez obowiązku ich zwrotu.
 3. przeznaczenia przez uczestnika przed ukończeniem przez niego 45. roku życia środków na sfinansowanie wkładu własnego przy ubieganiu się o kredyt na zakup mieszkania lub budowę domu – do 100% środków. Podjęte na ten cel pieniądze należy zwrócić na rachunek PPK w ciągu 15 lat.
 4. Uczestnik posiada prawo do wypłaty transferowej środków – przeniesienia oszczędności do PPK nowego Pracodawcy w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia.
 5. W przypadku śmierci uczestnika – w zależności od jego decyzji – zgromadzone środki:
 6. będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub
 7. trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika.


  VIII. Wypłata środków po ukończeniu 60. roku życia

 1. Swobodne korzystanie przez uczestnika ze zgromadzonych w PPK środków nastąpi po ukończeniu 60. roku życia – bez względu na status aktywności zawodowej.
 2. W zależności od decyzji uczestnika, będzie on mógł:
 3. w dalszym ciągu gromadzić środki w PPK;
 4. dokonać wypłaty:
 5. jednorazowo 25% środków, a resztę wypłacać w co najmniej 120 ratach przez 10 lat (wypłata w tej formie będzie zwolniona od podatku od zysków kapitałowych);
 6. całości środków w dowolnej liczbie rat, przy czym zmniejszenie liczby rat w stosunku do ww. będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych;
 7. transferowej – na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego lub na rachunek terminowej lokaty;
 8. w formie świadczenia małżeńskiego (wypłaty z jednego wspólnego rachunku małżeńskiego) – w razie utworzenia rachunku małżeńskiego oraz wypłaty zsumowanych środków obojga małżonków przez co najmniej 120 miesięcy. Od chwili śmierci małżonka, gdy pozostaje tylko jedna osoba, świadczenie wypłacane jest na dotychczasowych zasadach, do wyczerpania środków na rachunku małżeńskim. W przypadku śmierci obojga małżonków pozostałe środki podlegają dziedziczeniu.


  IX. Rezygnacja z udziału w PPK

 1. Uczestnik PPK może na swój wniosek wycofać zgromadzony kapitał w dowolnym momencie, zarówno przed, jak i w trakcie uczestnictwa w PPK.
 2. W przypadku wycofania uczestnik otrzyma:
 3. 100% środków pochodzących z wpłat uczestnika;
 4. 70% środków pochodzących z wpłat Zatrudniającego.
 5. W przypadku wycofania uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu całości środków otrzymanych od Skarbu Państwa.
 6. Wycofanie środków przed ukończeniem 60. roku życia wiąże się obowiązkiem zapłaty od zebranej kwoty podatku od zysków kapitałowych (19%).
 7. Rezygnacja z udziału w PPK nie wyklucza ponownego przystąpienia do programu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ustawowych limitów dotyczących wieku uczestnika.
 8. Co 4 lata (począwszy od 1 kwietnia 2023 roku) Zatrudniający ponownie dokona wpłat do PPK za Zatrudnionych, którzy złożyli deklarację rezygnacji z udziału w PPK. Ponowne zapisanie do PPK nie wyłącza prawa do kolejnej rezygnacji z udziału w programie.
 9. Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przekazać należy Zatrudniającemu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Załącznik nr 1 – Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Zgoda - przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych 

w wypełnionym przeze mnie formularzu internetowym przez Bonviro sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 

ul. Warszawska 33 w celu rekrutacji, umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.